Een stukje historie

Kort overzicht van de geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Groningen

De Afscheiding

Op 27 november 1834 is de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Groningen door ds. Hendrik de Cock uit Ulrum geïnstitueerd ten huize van koemelker Roelf A. Kema aan de Melkweg, buiten de Kranepoort. Twaalf personen waren de eerste lidmaten, namelijk vijf mannen en zeven vrouwen. Tot ouderling werd gekozen en bevestigd Roelf A. Kema en tot diaken Ontje L. Schildkamp. Deze gemeente, later Christelijke Gereformeerde Gemeente geheten, bleef na de ‘Vereniging’ in 1892 tot juli 1925 voortbestaan onder de naam Gereformeerde Kerk van Groningen A.

De Doleantie

Op Hemelvaartsdag 19 mei 1887 is de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Groningen geïnstitueerd. Ds. J. Hulzebos van Zuidwolde (Gr.) preekte in een Dienst in het Concertgebouw over Efeze 4: 10 t/m 12 en ’s avonds bevestigde hij enige ambtsdragers, waarna de kerkeraad bestond uit de ouderlingen: F. Boonstra, W.P. Dijkgraaf, E. Hoexum, D. Ike en W. Ornée en de diakenen: W. de Boois, M Forma, F.F.H. van der Kolk, J. Lever, H. Riezenkamp en L. de Vries Hzn. Vermoedelijk was het zielental van deze gemeente tussen de 600 en 800. De gemeente bleef na de ‘Vereniging’ in 1892 tot juli 1925 voortbestaan onder de naam Gereformeerde Kerk van Groningen B. Sinds de ‘Vereniging’ is de naam van de kerk: De Gereformeerde Kerk van Groningen.

De Vrijmaking

Op 27 september 1944 maakte de Kerk zich vrij van de bovenschriftuurlijke binding aan onschriftuurlijke leerbesluiten en van de tuchtmaatregelen van de Generale Synodes van 1942 en volgende jaren, nadat een classisvergadering op onwettige wijze 3 predikanten en 51 ouderlingen in hun ambt had geschorst. De gemeente telde toen ongeveer 7500 zielen.

De Kerk van Groningen was de vierde na Ulrum (op 14 oktober 1834), Doeveren c.a. en Smilde die zich heeft afgescheiden. De gegevens over Afscheiding en Doleantie zijn ontleend aan het bekende boekje van Dr.J. Wesseling: ‘Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen’.

Predikanten die de Kerk van Groningen (Oost) hebben gediend (pdf)